Almindelige vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse


1. Anvendelsesområde
2. Indgåelse af aftale
3. Annulleringsret
4. Priser og betalingsbetingelser
5. Forsendelse og leveringsbetingelser
6. Ejendomsforbehold
7. Garanti
8. Erstatningsansvar
9. Indløsning af kampagneværdikupon
10. Indløsning af gavekort
11. Gældende lov
12. Værneting
13. Alternativ løsning af tvister1) Anvendelsesområde

1.1 Nærværende almindelige vilkår og betingelser for Attilus GmbH (herefter benævnt "sælger”) gælder enhver aftale indgået mellem en forbruger eller handlende (herefter benævnt "kunden”) og sælgeren vedrørende alle varer og/eller serviceydelser, som vises i sælgerens online butik. Medtagelse af kundens egne betingelser udelukkes herefter, medmindre andet oplyses.

1.2 For så vidt angår aftaler om levering af gavekort gælder nærværende vilkår og betingelser, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

1.3 En forbruger er ifølge nærværende vilkår og betingelser en fysisk person, der foretager en juridisk transaktion med henblik på et formål, der hverken anses for at være primært kommercielt eller et selvstændigt erhverv. En handlende er ifølge nærværende vilkår og betingelser en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet og som indgår i udførelsen af et kommercielt eller selvstændigt erhverv ved indgåelse af en juridisk transaktion.


2) Indgåelse af aftale

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgerens online butik udgør ikke et bindende tilbud på vegne af sælger men har alene til formål at afgive et bindende bud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive sit bud via den online bestillingsformular, der integreres i sælgerens online butik. Efter at have lagt de valgte varer og/eller serviceydelser i den virtuelle kurv og gennemført bestillingsprocessen, og efter at have klikket på knappen til at afslutte bestillingen, indgår kunden en juridisk bindende aftale med bud på de varer og/eller serviceydelser, der er i den virtuelle kurv.

2.3 Hvad angår bestilling af varer, der ses i sælgerens trykte katalog, kan kunden afgive sit bud pr. telefon, fax, e-mail eller pr. brev. Til det formål kan kunden udfylde ordreformularen, der medfølger sælgerens trykte katalog, og aflevere den til sælgeren.

2.4 Sælgeren kan acceptere kundens bud i løbet af fem dage,
- ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse (fax eller e-mail); for så vidt modtagelse af ordrebekræftelsen fra kunden er endelig eller
- ved at levere bestilte varer til kunden; for så vidt kundens modtagelse af varer er endelig, eller
- ved at bede kunden betale efter afgivelse af en ordre.


Forudsat at flere af ovennævnte alternativer finder anvendelse, indgås aftalen på det tidspunkt, hvor et af førnævnte alternativer først opfyldes.

Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud i løbet af den førnævnte tidsfrist, anses det for at være en afvisning af det afgivne bud og kunden er ikke længere bundet af sin hensigtserklæring.


2.5 Perioden for at acceptere et bud gælder fra den dag efter, at kunden har afgivet sit bud, og til udløb af den femte dag efter, at kunden har afgivet sit bud.

2.6 I tilfælde af en ordre via sælgerens online ordreformular gemmes aftaleteksten af sælger og sendes skriftligt til kunden inklusive nærværende vilkår og betingelser (eksempelvis med e-mail, fax eller brev), efter at kunden har afgivet sin bestilling. Endvidere gemmes aftaleteksten på sælgerens websted og kan hentes af kunden via vedkommendes konto, som beskyttes med adgangskode og som kunden kan logge på ved at indtaste relevante brugeroplysninger, forudsat at kunden har oprettet en kundekonto i sælgerens online butik før afgivelse sin bestilling.

2.7 Før der afgives en bindende ordre via sælgerens online ordreformular, kan kunden kontrollere indtastningsfejl ved nøje at læse de oplysninger, der vises på skærmen.

Indtastningsfejl kan mere effektivt kontrolleres ved at bruge forstørrelsesfunktionen i browseren.

Kunden kan selv rette alle indtastede oplysninger med normalt tastatur og mus i løbet af den elektroniske bestillingsproces, før der klikkes på knappen til at afslutte bestillingen.

2.8 En aftale kan kun indgås på tysk og engelsk.

2.9 Ordrebehandling og kontakt sker normalt via e-mail og automatisk ordrebestilling. Det er kundens ansvar at sikre, at den e-mail-adresse, som vedkommende oplyser til ordrebehandlingen, er korrekt, så de e-mails som sælgeren sender, kan modtages på denne adresse. Det er navnlig kundens ansvar at sikre, såfremt uønsket post frasorteres, at alle e-mails fra sælger eller tredjepart (med sælgers godkendelse i forbindelse med ordrebehandlingen) kan leveres.


3) Annulleringsret

3.1 Forbrugeren har ret til at annullere en aftale.

3.2 De nærmere oplysninger om retten til at annullere en aftale fremgår af sælgerens annulleringsvejledning.


4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet fremgår af produktbeskrivelserne, er de angivne priser den endelige pris inkl. moms og afgifter. Alle øvrige leverings- og forsendelsesudgifter fremgår særskilt af produktbeskrivelsen.

4.2 Betaling kan udføres med en af de metoder, der nævnes i sælgerens online butik.

4.3 Er der aftalt forudbetaling, skal betaling ske straks ved indgåelse af aftalen.

4.4 Ved betaling med en betalingsmetode udbudt af PayPal behandles betalingen via betalingsudbyderen PayPal ((Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter benævnt “PayPal”) med forbehold af PayPals vilkår for brug, som findes på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Hvis kunden ikke har en PayPal-konto, gælder betingelserne for betaling uden brug af PayPal-konto. De fremgår af: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.


5) Forsendelse og leveringsbetingelser

5.1 Varer leverers normalt via en forsendelsesrute og til den leveringsadresse, der oplyses af kunden, medmindre andet aftales. I løbet af transaktionsprocessen er den leveringsadresse, som fremgår af sælgerens ordre, gældende.

Men hvis kunden vælger betalingsmetoden PayPal, er det den leveringsadresse, som oplyses til PayPal på betalingstidspunktet, gældende.

5.2 For abonnementsaftaler skal kunden straks orientere sælger om ændringer af leveringsadresse.

5.3 Hvis den valgte speditør afleverer varer til sælgeren, fordi levering til kunden ikke har været muligt, har kunden ansvaret for udgifter til mislykket levering. Det gælder ikke, hvis kunden gør sin annulleringsret gældende, hvis levering ikke kan ske som følge af omstændigheder udenfor kundens kontrol eller hvis vedkommende midlertidigt er forhindret i at modtage den tilbudte serviceydelse, medmindre sælgeren har orienteret kunden i rimelig tid forinden om serviceydelsen.

5.4 Hvis kunden er en handlende, overgår risikoen for tilfældig ødelæggelse og tilfældig forringelse af de solgte varer til kunden ved levering af varerne til speditøren, kureren eller den person eller det firma, der har fået til opgave at udføre forsendelsen. Hvis kunden er forbruger, overgår risikoen for tilfældig ødelæggelse og tilfældig forringelse for de solgte varer i princippet til kunden ved levering af varerne til kunden eller en autoriseret modtager. Det er en undtagelse, også selvom kunden er forbruger, at risikoen for tilfældig ødelæggelse og tilfældig forringelse for de solgte varer overføres til kunden ved levering af varerene til speditøren, kureren eller den person eller det firma, der har fået til opgave at udføre forsendelsen, og hvis valget af person eller firma ikke tidligere har været tilbudt af sælgeren.

5.5 Sælgeren forbeholder sig ret til at annullere aftalen i tilfælde af forkert eller upassende selvforsyning. Det gælder kun, hvis sælgeren ikke er ansvarlig for manglende levering og hvis sælgeren har indgået en specifik afdækningstransaktion med leverandøren.

Sælgeren skal træffe alle rimelige foranstaltninger til at fremskaffe varerne. I tilfælde af hel eller delvis varemangel skal sælgeren straks orientere kunden og straks tilbyde modydelse.

5.6 Personlig afhentning er ikke mulig på grund af logistiske årsager.


6) Ejendomsforbehold
Hvis kunden er forbruger, beholder sælgeren ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er fuldt betalt.

6.1 Hvis kunden er handlende, beholder sælgeren ejendomsretten til de leverede varer, indtil ethvert krav i forbindelse med det aktuelle forretningsforhold er opfyldt.

6.2 Hvis kunden er handlende, må kunden gerne videresælge de reserverede varer i forbindelse med almindelig forretningsdrift. Ethvert krav som følge af denne forretning overfor tredjepart overdrages forinden til sælgeren for så vidt det angår fakturabeløbet (inkl. moms). Overdragelse af et krav gøres gældende, uanset om de reserverede varer behandles før eller efter et videresalg.


7) Garanti
Hvis købsformålet er utilstrækkeligt, anvendes gældende lov . Følgende gælder undtagelsesvis:

7.1 For handlende,
- udgør en mindre mangel normalt ikke dækning for produktfejl under garantien,
- kan sælgeren vælge typen af efterfølgende opfyldelse,
- og nye varer, er begrænsningsperioden for produktfejl et år fra overdragelsen af risikoen,
- og brugte varer, er rettigheder og krav vedrørende produktfejl normalt udelukket,
- starter begrænsningsperioden ikke igen, hvis erstatningsvare leveres i forhold til produktansvarsreglerne.

7.2 For forbrugere er begrænsningsperioden for garantikrav for brugte varer et år fra levering af varerne til kunden med undtagelse af følgende afsnit.

7.3 Ovennævnte begrænsning af erstatningsansvar og begrænsningsperioden er ikke gældende
- for skadeserstatning som følge af personskade, som skyldes bevidst eller uagtsom overtrædelse af sælgers forpligtelse eller bevidst eller uagtsom overtrædelse af forpligtelse på vegne af en juridisk repræsentant eller direkte repræsentant for brugeren,
- for anden skadeserstatning som følge af bevidst eller groft uagtsom overtrædelse af sælgerens forpligtelse eller bevidst eller groft uagtsom overtrædelse af forpligtelsen på vegne af den juridiske repræsentant eller den direkte repræsentant for brugeren,
- hvis sælgeren svigagtigt har skjult produktfejlen

7.4 For handlende gælder endvidere lovbestemte begrænsningsperioder ifølge paragraf 478 i den tyske retsplejelov (BGB) uændret. Det gælder også for handlende og forbrugere i tilfælde af bevidst brud på en forpligtelse og svigagtig fortielse af produktfejl.

7.5 Hvis kunden er forretningsrivende ifølge paragraf 1 i den tyske erhvervsretslov (HGB), skal vedkommende undersøge og give besked om produktfejl ifølge paragraf 377 HGB. Hvis kunden ignorerer sin informationspligt ifølge nærværende, anses varerne for godkendte.

7.6 Hvis kunden er forbruger, skal speditøren straks orienteres om åbenlys transportskade og sælgeren skal orienteres tilsvarende. Hvis kunden ikke overholder dette, påvirker det ikke vedkommendes lovbestemte eller aftalebestemte erstatningskrav vedrørende produktfejl.


8) Erstatningsansvar
Sælgeren er erstatningsansvarlig i forhold til kunden for aftalemæssige og lignende krav og erstatningskrav med skadevoldende handling som følger:

8.1 Sælgeren er underlagt ubegrænset erstatningsansvar uanset den juridiske årsag
- i tilfælde af bevidst eller grov uagtsomhed,
- i tilfælde af personskade som følge af bevidst eller grov uagtsomhed,
- i tilfælde af tilsagn om garanti, medmindre andet gøres gældende,
- i tilfælde af erstatningsansvar som følge af obligatoriske bestemmelser og produktansvarslov.

8.2 Forudsat at sælgeren uagtsomt overtræder en grundlæggende aftalebestemmelse, begrænses erstatningsansvaret til forventet, normalt forekommende skade, medmindre et ubegrænset erstatningsansvar gøres gældende ifølge ovennævnte. Grundlæggende væsentlige aftalebestemmelser omfatter den forpligtelse, som fremgår af aftalen for sælgeren ifølge dens krav om opfyldelse af aftalen og hvis opfyldelse er essentiel for rettidig og korrekt udførelse af aftalen og en opfyldelse, som kunden normalt må forvente.

8.3 Derudover er sælgers erstatningsansvar udelukket.

8.4 Ovennævnte bestemmelser om erstatningsansvar gælder også sælgers erstatningsansvar for dennes juridiske repræsentant og direkte repræsentant.


9) Indløsning af kampagneværdikupon

9.1 En værdikupon, som udstedes af sælgeren uden betaling, for en given gyldighedsperiode i forbindelse med reklameaktiviteter og som ikke kan købes af kunden (herefter benævnt "værdikupon”) kan kun indløses i sælgerens online butik og kun i den angivne tidsperiode.

9.2 Individuelle produkter kan udelukkes fra en kampagne, hvis denne begrænsning følger betingelserne for en værdikupon.

9.3 En værdikupon kan kun indløses inden indgåelse af en ordre. Efterfølgende modregning er udelukket.

9.4 Der kan kun indløses en værdikupon pr. ordre.

9.5 Værdien af varerne skal passe med værdien af værdikuponen. Sælgeren refunderer ikke et restbeløb.

9.6 Hvis værdien af en værdikupon ikke er stor nok for en ordre, kan kunden vælge at betale resten med en af de betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder.

9.7 En værdikupon kan ikke udbetales kontant og er ikke rentebærende.

9.8 En værdikupon kan ikke indløses, hvis kunden i forhold til sin juridiske ret til at annullere, afleverer varer, der er helt eller delvist betalt med en værdikupon.

9.9 En værdikupon kan overdrages. Gavekort kan kun indløses af ejeren ved køb af kvalificerede produkter på sælgerens websted. Indløsning af gavekort på et tilknyttet websted kan ændres alene efter vores skøn. Sælgeren kan annullere dit gavekort eller afvise en transaktion, hvis sælgeren mener, at kortet er anvendt svigagtigt eller på autoriseret eller ulovlig måde, eller hvis sælgeren har grund til at tro, at ejeren ikke følger nærværende vilkår og betingelser. Sælgeren har ret til at lukke en kundekonto og indhente betaling fra en anden betalingsform i tilfælde af indløsning og/eller brug af svigagtigt opnået gavekort til køb på sælgerens websted.


10) Indløsning af gavekort

10.1 Gavekort, som kan købes i sælgerens online butik (herefter benævnt "gavekort"), kan kun indløses i sælgerens online butik.

10.2 Gavekort og restværdi af et gavekort kan indløses til ultimo tredje år efter køb af gavekortet. En eventuel restværdi indsættes på kundens gavekortskonto.

10.3 Et gavekort kan kun indløses inden indgåelse af en ordre. Efterfølgende modregning er udelukket.

10.4 Der kan kun indløses et gavekort pr. ordre.

10.5 Gavekort kan kun bruges til køb af varer og ikke til køb af andre gavekort.

10.6 Hvis værdien af et gavekort ikke er stor nok for en ordre, kan kunden vælge at betale resten med en af de betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder.

10.7 Et gavekort kan ikke udbetales kontant og er ikke rentebærende.

10.8 Et gavekort kan overdrages. Gavekort kan kun indløses af ejeren ved køb af kvalificerede produkter på sælgerens websted. Indløsning af gavekort på et tilknyttet websted kan ændres alene efter vores skøn. Sælgeren kan annullere dit gavekort eller afvise en transaktion, hvis sælgeren mener, at kortet er anvendt svigagtigt eller på autoriseret eller ulovlig måde, eller hvis sælgeren har grund til at tro, at ejeren ikke følger nærværende vilkår og betingelser. Sælgeren har ret til at lukke en kundekonto og indhente betaling fra en anden betalingsform i tilfælde af indløsning og/eller brug af svigagtigt opnået gavekort til køb på sælgerens websted.


11) Gældende lov
Gældende lov i Tyskland gælder for alle juridiske forhold mellem parterne med undtagelse af gældende lov for køb internationalt af løsøre. For brugeren gælder dette lovvalg i det omfang, at den beskyttelse, der ydes, ikke ophæves af obligatoriske lovbestemmelser i det land, hvor forbrugeren er hjemmehørende.


12) Værneting
Hvis kunden er forretningsdrivende, en juridisk enhed eller særskilt enhed ifølge gældende lov med hjemsted i Tyskland, er sælgerens forretningssted det relevante værneting for enhver retlig tvist vedrørende denne aftale. Hvis kunden er hjemmehørende udenfor Tyskland, er sælgers forretningssted det relevante værneting for enhver retlig tvist vedrørende denne aftale, forudsat at aftalen eller erstatningskravet ifølge aftalen vedrører kundens professionelle eller kommercielle aktiviteter. Men i ethvert tilfælde, for så vidt angår førnævnte, er sælger berettiget til at indbringe en tvist for den domstol, hvor kunden er hjemmehørende.


13) Alternativ løsning af tvister

13.1 EU-Kommissionens websted har følgende link til ODR-platformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platformen er udgangspunkt for udenretlige tvister vedrørende aftaler om online salg og serviceydelser mellem forbrugere og handlende.

13.2 Sælgeren er hverken forpligtet til eller forberedt på at deltage i en tvistforhandling ved en alternativ myndighed.

Vores produkter